SWVVO-RUW

Voor PO- scholen

Met een goede gegevensoverdracht en zorgvuldige plaatsing geven we groep 8-leerlingen een vlotte start in het vo. In de POVO-procedure is vastgelegd hoe we daar in regio Utrecht West mee omgaan. Er staat ook in hoe we omgaan met het schooladvies en hoe de aanmelding in het voortgezet onderwijs is geregeld. Voor leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben, zijn aanvullende afspraken gemaakt. Informatie daarover is te vinden in de Handwijzer lwoo/pro.

Niet bij alle leerlingen gaat het leren even gemakkelijk. Kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen ook in het voortgezet onderwijs rekenen op extra ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Drie vmbo-scholen in onze regio bieden deze ondersteuning aan.

Leerlingen met een praktische leerstijl kunnen terecht in het praktijkonderwijs (pro). Daar werken zij toe naar een baan of een vervolgopleiding. In het praktijkonderwijs volgen alle leerlingen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn belangrijke aspecten. Eén school in onze regio biedt praktijkonderwijs aan.

Leerlingen die specialistische en intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen terecht in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Daar bereiden zij zich voor op een diploma, werk of dagbesteding. Wij werken samen met VSO-scholen in omliggende regio’s.