SWVVO-RUW

Voor ouders

Gaat uw kind binnenkort naar het voortgezet onderwijs? Een goede overstap is belangrijk voor succes op de middelbare school. Daarom hebben scholen in regio Utrecht West hierover afspraken gemaakt. Alle middelbare scholen van het samenwerkingsverband SWVVO-RUW doen hieraan mee. Er zijn vaste afspraken over het doorgeven van gegevens en het schooladvies van de basisschool. Ook gebruiken alle scholen dezelfde procedure voor aanmelding en plaatsing. Hoe werkt dat?

In regio Utrecht West kunt u kiezen uit 5 middelbare scholen: het Kalsbeek College, Minkema College, Futura College, Yuverta vmbo Montfoort en het VeenLanden College. Ze maken allemaal deel uit van het samenwerkingsverband SWVVO-RUW. Maar iedere school heeft een eigen onderwijsaanbod, sfeer en profiel. Welke school past het beste bij úw kind?

De middelbare scholen in Woerden, Oudewater, Montfoort en Ronde Venen zorgen samen voor passend onderwijs in de regio. Dat doen ze via het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Als ouder krijgt u in sommige gevallen ook met het samenwerkingsverband te maken. Bijvoorbeeld wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Hoe werkt dat?

In het voortgezet onderwijs zijn voor uw kind verschillende soorten ondersteuning beschikbaar. Om te beginnen is er basisondersteuning: algemeen, op maat en in de vorm van trajectbegeleiding. Ook is er extra ondersteuning mogelijk. Wat wil dat zeggen? En hoe wordt u er als ouder bij betrokken?

Soms vindt een middelbare school het moeilijk om uw kind passende ondersteuning te bieden. Basisondersteuning is niet genoeg, maar wat is er nog meer nodig? In zo’n geval kan de school terecht bij het loket van het samenwerkingsverband. Het RUW Loket geeft advies en vraagt arrangementen voor extra ondersteuning aan. Wat houdt dat precies in?

Het kan gebeuren dat basisondersteuning voor uw kind niet voldoende is. Het samenwerkingsverband biedt dan verschillende arrangementen voor extra ondersteuning. Soms binnen de trajectbegeleiding op de eigen school, soms binnen een bovenschoolse onderwijsvoorziening, soms daarbuiten. Wat zijn de mogelijkheden?

Loopt het met uw kind thuis of in de vrije tijd niet goed? Dat kan effect hebben op de leerprestaties op school. Soms kan jeugdhulp uitkomst bieden. Wilt u hulpverlening inschakelen, dan verloopt dat meestal via de gemeente of de huisarts. In elke gemeente is hiervoor een speciaal loket. Waar kunt u in uw gemeente terecht?

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Er zitten ouders, personeelsleden en soms ook leerlingen in. Iets voor u?

Wij stellen het belang van de leerling voorop. Toch kunnen er problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) het samenwerkingsverband. Vaak lukt het om meningsverschillen onderling bij te leggen. Maar het kan zijn dat u toch een klacht wilt indienen of bezwaar wilt maken. Hoe doet u dat?

Zit uw kind op de middelbare school, dan wordt het tijd om na te denken over het vervolg. Een beroepsopleiding in het mbo of een studie aan een hogeschool of universiteit? Kan uw kind ook gaan werken? En waar kunt u terecht voor informatie en advies?