SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Lwoo/PrO: ontknoping in zicht?

Vanaf oktober 2012 zijn de deelnamepercentages van LwOO en PrO in de samenwerkingsverbanden bevroren. De integratie van beide onderwijsvormen in de systematiek van passend onderwijs zou wat later plaatsvinden dan in 2014. Het zou een relatief eenvoudige inpassing worden…

Heel wat onderzoeken later lijkt anno 2022 de ontknoping (of eigenlijk: de inknoping) dan toch in zicht te komen. Enige tijd geleden zijn twee rapporten door OCW naar de Kamer gestuurd: het KBA-onderzoek naar rechtstreekse bekostiging van het praktijkonderwijs en het CBS-onderzoek naar de toepassing van een voorspellende indicator voor de behoefte aan leerwegondersteunend onderwijs. In het PrO-rapport zijn de belangrijkste aanbevelingen om het PrO ongedeeld rechtstreeks te financieren én de TLV-bepaling bij het samenwerkingsverband vo te laten. In het LWOO-rapport is de conclusie dat de mate van sociaal-economische achterstandsfactoren van 20% van de bevolking in een SWV-regio de best te hanteren voorspeller is van de behoefte aan LwOO. Regionale verschillen gelden niet voor 23% van het landelijke budget voor LwOO: de groep leerlingen die een LwOO-aanwijzing krijgt o.b.v. het criterium IQ>90 i.c.m. sociaal emotionele problematiek. Op beide rapporten komt OCW binnenkort met een beleidsreactie die bij de onderwijs(-begrotings-)besprekingen aan de orde komt. De bedoeling is dat daarna een wetgevingstraject start dat waarschijnlijk in 2025 tot nieuwe regels leidt. Voor het lwoo leidt dat tot (mogelijke) herverdelingseffecten en om die te dempen zal er aangestuurd worden op een nog af te spreken overgangsperiode.

Kamerbrief LwOO/PrO
Zoals verwacht is vrijdag 18 november de brief van de minister aan de Tweede Kamer over LwOO/PrO gepubliceerd.
De Sectorraad swv vo is één van de partijen geweest waarmee de brief is afgestemd en ook zij
hebben een actieve bijdrage geleverd voor een aantal inhoudelijke en redactionele zaken. Invoering is, zoals in de brief staat opgenomen, zeer waarschijnlijk op 1 januari 2026 met de teldata van 1 oktober 2025.