Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief SWVVO-RUW

Nieuwsbrief SWVVO-RUW

‍April 2022

De nieuwsbrief van SWVVO-RUW met de allerlaatste updates.

Kort Nieuws

Mededelingen personeel SWVVO RUW

  • Er komt voor 1 dag in de week een nieuwe collega die werkzaamheden betreffende kantoorondersteuning oppakt: haar naam is Desiree Muts. 

  • Geboren: Marieke van Rhede is in december bevallen van een dochter. Marieke pakt haar werkzaamheden bij het RUW Loket weer op vanaf medio april.Mededelingen organisatie

Stakeholder sessies

SWVVO RUW heeft in het kader van het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026 de laatste maanden input gevraagd op het toekomstig beleid van het Samenwerkingsverband. Zo zijn er bijvoorbeeld 4 sessies geweest (waarvan 3 digitaal) om met alle betrokkenen over de inhoud en de inrichting te praten en te onderzoeken wat (nog) beter kan.

Thema’s waren: Thuiszitters, Dekkend aanbod, Onderwijs ondersteuning en Indiceren. Er wordt nu laatste hand gelegd aan het Ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026. We danken alle deelnemers aan de bijeenkomsten voor hun waardevolle bijdrage!


De brugfunctionaris

Nieuwe functie vanuit het Samenwerkingsverband Regio Utrecht-West. SWVVO RUW is het kloppende hart van passend onderwijs in regio Utrecht West. Bij ons netwerk zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio aangesloten. Samen organiseren wij passend onderwijs en zoeken we duurzame oplossingen voor leerlingen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Onze basisondersteuning is goed geregeld. Maar wanneer meer ondersteuning gewenst is, biedt het SWVVO RUW toegang tot verschillende arrangementen.

Brugfunctionarissen
SWVVO RUW heeft sinds kort 2 mensen ingehuurd voor de functie Brugfunctionaris. 

Samen willen we ervoor zorgen dat er voor elk kind passende zorg en onderwijs beschikbaar is.

De brugfunctionaris kan contact leggen met ouders wanneer hun kind om welke reden dan ook  (tijdelijk) niet naar school gaat. De brugfunctionaris steekt in op laagdrempelig contact en gaat in gesprek vanuit belangstelling. Dit gesprek vindt plaats in de vorm van een huisbezoek.

Het doel van een bezoek  is om een stukje nabijheid te bieden en mee te denken over herstel van de  schoolgang. Wanneer het nodig is neemt de brugfunctionaris met de ouder/verzorger(s) contact op.

De school en SWVVO RUW werken hierin nauw samen.


4 jaarlijks onderzoek Onderwijsinspectie

De onderwijs inspectie is medio-eind maart op bezoek geweest bij ons samenwerkingsverband. Één dag stond in het teken van rondetafelgesprekken met verschillende groepen: ouders, docenten, schoolleiders, gemeente- en schakelfunctionarissen tussen samenwerkingsverband en scholen. Op de tweede dag werd bezoek gebracht aan 2 schoollocaties (Kalsbeek Bredius en Minkemalaan) om te bezien of het beleid ook zichtbaar is in de praktijk. De derde dag voerden de inspecteurs gesprekken met de Ondersteuningsplan raad en Toezichthouders/ bestuurders. Berto de Waal presenteerde hoe het SWV is ingericht t.a.v. haar kwaliteitsbeleid. 


In het nagesprek werd door de inspecteurs de voorlopige conclusie gegeven dat SWVVO RUW op alle standaarden voldoende functioneert. Er zijn ook verbeterpunten waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. We zijn blij met deze uitkomst en willen alle deelnemers aan de gesprekken bedanken voor hun inzet en tijd. 


Het inspectierapport van SWVVO RUW wordt t.z.t. op de website https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/ gepubliceerd. Uiteraard wordt het inspectierapport ook op in onze reguliere overleggen geagendeerd. 
 

‍Cartoon

Betaalbaar luchtkwaliteit-bewakingssysteem

Nieuws in het land

Minister Wiersma heeft haast met de verbetering van passend onderwijs

Op 30 maart jl. vond in de Tweede kamer het debat Passend Onderwijs plaats. de De Commissie OCW heeft uitgebreid met minister Wiersma gesproken over de voortgangsrapportage passend onderwijs en de Kamerbrief over verzuimcijfers 2020-2021.

De minister heeft haast. Zo wil hij de verbeteraanpak aanscherpen en versnellen onder andere door de benodigde (12) wetsvoorstellen te bundelen in twee à drie bundels. Hierin is hij erg zeer ambitieus, aangezien hij 11 toezeggingen heeft gedaan die dit jaar nog gerealiseerd worden, waarvan een groot deel nog voor de zomer. Het streven van de minister is onderwijs waarbij je gezien en gehoord wordt als leerling, niet overprikkeld wordt of je verveelt als hoogbegaafde leerling.

Aanpak verzuim

Ondanks ieders inbreng zijn de thuiszitterscijfers zorgelijk. Volgens de minister is er een trendbreuk nodig om deze cijfers te laten dalen. Hij benadrukt de focus op aanwezigheid en geeft aan te willen zoeken naar de mogelijkheden van hybride onderwijs en de digitale school. De hoofdlijnennotitie initiatiefwet Leerrecht, die de heer Van Meenen van D66 uitdeelde tijdens het debat, gaat daar ook bij helpen. Voor de zomer heeft de minister een contourenschets van een plan van aanpak verzuim toegezegd.

Verbeteringen in de school

Passend onderwijs kan pas gerealiseerd worden als het onderwijs goed is. Daarin speelt het masterplan basisvaardigheden een rol en een investering in goede leraren en schoolleiders. Ook wil de minister voortgang maken met de verbetering van de zorgplicht en is hij van mening dat een landelijke norm voor basisondersteuning daarbij gaat helpen. Hij benadrukt dat een meningsverschil over een passend aanbod voor een leerling niet mag leiden tot een melding bij Veilig Thuis. Er moet duidelijke informatie zijn voor de ouders en de scholen en er moet een link worden gemaakt met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Passend Onderwijs en inclusiever onderwijs

Mevrouw Westerveld van Groen Links constateert dat de samenwerkingsverbanden steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen en pleit ervoor om daar nog eens goed naar te kijken. In dat kader verwijst de minister naar het programma van eisen bij de verbeteraanpak passend onderwijs voor schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en leraren. Hij zegt toe om voor de zomer met een beschouwing te komen.

Minister Wiersma wil een heldere, gedragen, visie op inclusiever onderwijs en komen tot een routeboek of stappenplan dat houvast biedt. Naar aanleiding van de oproep van Bert Wienen ‘Stel niet constant het individuele kind centraal’, waarin hij meer aandacht vraagt voor de klas/context dan voor de individuele leerling, ontstond een interessant gesprek tussen de kamerleden over enerzijds een ambitieuze routekaart naar inclusiever onderwijs met minder vrijblijvendheid, anderzijds de behoefte aan een pragmatische en realistische oplossing. Enerzijds ligt de nadruk op normalisering en het niet te snel opplakken van een etiket, anderzijds wel de goede ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Opvallend in het debat is, dat extra ondersteuning vanuit de jeugdzorg genoemd wordt om inclusiever onderwijs te realiseren, terwijl de expertise van en de nauwere samenwerking met het (voortgezet) speciaal onderwijs daar ook een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Overige toezeggingen

Naast de hierboven genoemde toezeggingen, heeft de minister nog een aantal zaken toegezegd die we graag onder de aandacht brengen:

Kort na het debat komt de minister met een overzicht van de 12 wetsvoorstellen en een voorstel tot bundeling van de wetsvoorstellen.

Een plan van aanpak voor hoogbegaafde leerlingen

Een beleidsreactie op het onderzoek naar rechtstreekse bekostiging van het Praktijkonderwijs (het onderzoek is in april gereed)

Met minister Dijkgraaf wordt gesproken over passend onderwijs in het vervolgonderwijs en een doorlopende lijn daarin.  

Met verscherpte aanpak trendbreuk thuiszitters forceren – PO/VO

29-03-2022 | Nieuws

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil met extra inzet het aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit omlaag brengen. De afgelopen jaren is volgens hem op dit vlak te weinig resultaat geboekt.

De minister noemt het in een brief aan de Tweede Kamer over verzuimcijfers ‘ontzettend belangrijk’ dat alle kinderen onderwijs volgen om zich optimaal te ontwikkelen. Tegelijkertijd vraagt hij zich hardop af wat die woorden waard zijn, omdat het aantal thuiszitters alleen maar toeneemt. In zijn brief noemt hij als voorbeeld het groeiende aantal leerlingen met een vrijstelling 5 onder a van de Leerplichtwet (Lpw). In 2014-2015 kregen ruim 5.077 leerlingen die vrijstelling, terwijl dat er vorig schooljaar 7.083 waren.


 

Wiersma: ‘Natuurlijk zie ik dat iedereen zich inspant om verzuim te voorkomen en kinderen wel naar school te laten gaan. Maar het is nog niet genoeg. De optelsom van deze inzet is nog onvoldoende om het aantal kinderen dat niet naar school gaat te laten dalen. Een trendbreuk is dan ook nodig door middel van een verscherpte aanpak.’

Futura College wordt nu ook zeilschool

Zeilschool De Kikkert en het Futura College, school voor praktijkonderwijs in Woerden, gaan een samenwerking aan van drie jaar met in elk jaar een brugklaskamp en in mei/juni een sportweek met een zeildag voor elke jaarlaag.

In het kader van ‘Living to Learn’ en de competenties samenwerking en communicatie, zien het Futura College en De Kikkert een versterking voor zich waarbij zeilen een rode draad vormt in het curriculum van het Futura College. De leerlingen van het Futura College krijgen allemaal een watersportpaspoort en kunnen op iedere niveau door de jaren heen hun CWO erkende diploma behalen.

Handreiking Passend onderwijs

Speciaal voor leraren in het basisonderwijs is deze handleiding ontwikkeld. Veel informatie is ook interessant voor het Voortgezet onderwijs. Veel leesplezier!

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2022/03/helderheid-passend-onderwijs.pdf

Voorjaarsgroet


De medewerkers van SWVVO RUW wensen iedereen een mooi voorjaar toe!

Ons postadres is:

Houttuinlaan 4

3447 GM Woerden

‍Copyright 2022 ©, Alle rechten zijn voorbehouden.