Onderwijs transparant voor het VSO

Samenwerkingsverband Regio Utrecht West werkt sinds schooljaar 2015-2016 met Onderwijs Transparant (OT). Vanaf schooljaar 2016-2017 is OT de enige route om de TLV aanvraag te doen. 

Indien uw VSO school al werkt met deze digitale werkomgeving, kunt u toegang tot de omgeving van SWV VO RUW aanvragen. Dit doet u door een mail met daarin uw inlognaam van OT en het gekoppeld mailadres te sturen naar info@swvvo-ruw.nl. Vanuit het samenwerkingsverband zal dan aan OT worden doorgegeven dat uw VSO recht heeft op toegang tot onze OT omgeving.
Indien uw VSO-school geen inloggegevens van OT heeft, kan SWV VO RUW dit voor uw school aanvragen. Stuur een e-mail naar info@swvvo-ruw.nl waarin u aangeeft dat u inloggegevens wilt ontvangen voor OT. U zal dan een korte lijst met gegevens in moeten vullen, welke nodig zijn om de inlog aan te vragen.
In Onderwijs Transparant kunt u de gegevens van de leerling invoeren en documenten uploaden. Voor een beoordeling van de TLV aanvraag dient u het dossier van de leerling aan te leveren. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag, dient het dossier de volgende onderdelen te bevatten:

 • een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP) waaruit duidelijk moet worden waarom deze leerling nog aangewezen is op het VSO;
 • een duidelijke aantoning van een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de ouders/verzorgers van de leerling (bijvoorbeeld een handtekening onder het OPP);
 • de zienswijze van de ouders en de leerling, als ouders en school geen overeenstemming hebben bereikt over het OPP (indien van toepassing levert de school dit aan);
 • een onderbouwd advies van de CVB ten aanzien van de verwachte duur van de TLV. Door Cluster 3 scholen aangevuld met een advies ten aanzien van de bekostigingscategorie.

Indien er gebruik gemaakt wordt/gaat worden van leerlingenvervoer, dient er onderbouwing aangeleverd te worden waarom deze leerling is aangewezen op leerlingenvervoer. Hierin moet opgenomen worden waarom de aanvragende VSO de dichtstbijzijnde, best passende school is.

Onderstaande documenten zijn optioneel, graag toevoegen wat van belang is:

 • Individueel psychodiagnostisch/capaciteitenonderzoek
 • Medische verklaring
 • Onderzoeksverslagen
 • Hulpverleningsverslagen
 • Kopie dyslexieverklaring
 • Huidige schoolresultaten en/of CITO-uitslagen van de afgelopen 2 jaar
 • Kopie indicatie/TLV voor (V)SO

Een ingevuld en geëvalueerd ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het OOGO met ouders is altijd een verplicht document bij de aanmelding.

Informatie voor ouders over het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Binnen de regio van samenwerkingsverband VO RUW zijn geen VSO scholen gevestigd. Vanuit ons samenwerkingsverband bezoeken +/- 160 leerlingen een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) buiten de regio. Het samenwerkingsverband heeft een stevig netwerk van scholen en hulpverleningsinstanties. Ook de 35 scholen voor VSO behoren bij dit netwerk.

Herindicaties – voor ouders
Zit uw zoon of dochter in het voortgezet speciaal onderwijs en is er tot op heden nog geen herindicatie aangevraagd of is de beschikking nog niet omgezet in een TLV?

Dan blijft deze beschikking nog (maximaal) twee jaar geldig en kan uw kind tot en met 31 juli 2016 in het (voortgezet) speciaal onderwijs blijven. Vanaf deze datum moeten alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een TLV hebben. Het samenwerkingsverband beoordeelt bij een TLV aanvraag altijd of het VSO nog steeds het best passende onderwijs is.

Terugstroom
De VO scholen van het Samenwerkingsverband VO RUW hebben een stevige basisondersteuning gerealiseerd. De intentie van SWV VO RUW is de terugstroom van leerlingen naar het regulier onderwijs te stimuleren. Hiervoor is in schooljaar 2016-2017 beleid ontwikkeld. Op dit moment komt terugstroom incidenteel voor.