POVO Procedure 2020-2021

POVO Procedure 2020-2021

Voor een succesvolle schoolcarrière is de overgang van het primair- naar het voortgezet onderwijs een belangrijke stap. Belangrijke factoren bij deze overgang zijn een goede overdracht van gegevens tussen de scholen en aandacht voor plaatsing op het goede niveau. De POVO-procedure is een set afspraken over de manier van overdragen en aanmelden van groep 8 leerlingen naar de brugklassen van VO-scholen van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met PO en VO in de POVO-werkgroep en de stuurgroep POVO. We hebben rekening gehouden met de afspraken die in de regio’s om ons heen zijn gemaakt.

Onderwijs Transparant

Met het beveiligde platform Onderwijs Transparant worden de gegevens van de leerlingen digitaal overgedragen van het primair- naar het voortgezet onderwijs. Zo kan het samenwerkingsverband de doorstroming van de leerlingen volgen en bewaken. Het samenwerkingsverband heeft via Onderwijs Transparant geen inzage in de individuele leerlinggegevens. De VO-school heeft toegang tot de gegevens als de ouders de leerlingen hebben aangemeld en de toegangscode hebben gegeven. Onderwijs Transparant is dus in onze regio voor de overdracht, niet voor de aanmelding. Als de VO-school een aanvraag doet voor een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs of een aanwijzing voor leerwegondersteuning, krijgt het samenwerkingsverband wel inzage in de aanvraaggegevens van de leerling.

Adviezen
Het advies van het PO is leidend. We hebben afspraken gemaakt over hoe het (enkelvoudige) advies tot stand komt en hoe de VO-school het plaatsingsbesluit neemt. Deze afspraken zijn te vinden in de POVO-procedure. Het PO is verplicht een Eindtoets af te nemen. De uitslag daarvan speelt geen rol bij het opstellen van het advies; er is wel een rol als tweede objectieve gegeven. Meer informatie staat in de POVO-procedure.

Aanmelding
De aanmelding bij het VO is bepaald op 4 maart. Leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in het vmbo of voor Praktijkonderwijs willen we graag 16 oktober vooraangemeld hebben bij het RUW Loket. Meer informatie hierover vindt u in de Handwijzer Lwoo Pro. Over leerlingen die behoefte aan extra ondersteuning hebben is het raadzaam om in een vroegtijdig stadium met de VO-school in overleg te gaan.

Meer informatie
Alle afspraken rond de doorstroom van leerlingen van het PO naar het VO staan nauwkeurig beschreven in de POVO-procedure 2020-2021. Daarnaast is voor leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteuning in het vmbo of voor Praktijkonderwijs een Handwijzer ontwikkeld. Beide documenten zijn te downloaden. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij Tom van den Berg, coördinator POVO via povo@swvvo-ruw.nl.

SWVVO_download_POVOprocedure

POVO voor ouders

SWVVO_download_POVOoudersSWVVO_download_planLWOO&PRO

Ondersteuningsplan LWOO/PrO
Vanaf 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het Praktijkonderwijs (PrO) geïntegreerd binnen Passend Onderwijs. Het SWVVO RUW is verantwoordelijk voor het beheer en de toewijzing van het ondersteuningsbudget van LWOO en PrO. Het bestuur van SWVVO RUW heeft het nieuwe beleid voor LWOO en PrO in november 2017 vastgesteld. De praktische uitwerking hiervan is weergegeven in het document Handwijzer LWOO/ PrO.