Inrichting SWV VO RUW

Wie is wie?

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers (bestuurders/directeur-bestuurders) van de deelnemende schoolbesturen en ziet toe op de uitvoering van de door haar gestelde bestuursopdracht.

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van ouders/ leerlingen en onderwijspersoneel binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en ziet de eerste jaren vooral toe op de uitvoering van de werkagenda.

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuursopdracht passend onderwijs. Hij heeft daarvoor een staf en het SWV VO RUW Loket tot zijn beschikking. De staf van het samenwerkingsverband ondersteunt de directeur bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De directeur voert overleg met de afzonderlijke schooldirecties.

Het SWV VO RUW Loket is het uitvoeringsorgaan van het samenwerkingsverband. In het SWV VO RUW Loket worden toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4. Scholen kunnen er terecht voor advies en er worden arrangementen ‘extra ondersteuning’ toegekend. Deze worden ook gemonitord.

Het schoolleidersoverleg (SLO) adviseert de directeur bij de beleidsvoorbereiding.

In de werkgroep passend onderwijs worden in opdracht van de directeur inhoudelijke thema’s voorbereid en uitgewerkt. In deze werkgroep zitten de hoofdverantwoordelijken voor de zorg op de schoollocaties en op afroep extern deskundigen/ extern betrokkenen.

In het ZOCO netwerk werken de gezamenlijke zorgcoördinatoren van Samenwerkingsverband VO RUW aan het verbeteren van de uitvoering van hun taken. Het accent ligt op intervisie en deskundigheidsbevordering.

Het samenwerkingsverband VO RUW heeft structureel overleg met:

 • Samenwerkingsverband PO Passenderwijs – overgang PO/ VO
 • Gemeenten – over afstemming onderwijs en jeugdhulp
 • Ondersteuningsplanraad – over organisatievraagstukken en verantwoording
 • Ouderplatform (jaarlijkse informatiebijeenkomst i.s.m. UW ouderplatform)
 • Regionale partners VO-VSO
Hoe werkt het SWV VO RUW Loket?

Wanneer blijkt dat de basisondersteuning op school voor de leerling ontoereikend is, kunnen scholen terecht bij het SWV VO RUW Loket voor een advies of een arrangement. Het SWV VO RUW Loket geeft toelaatbaarheidsverklaringen VSO af, adviseert over leerlingenvervoer aan de gemeente en bereidt aanvragen voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PRO) beschikkingen voor. Ook monitort het SWV VO RUW Loket alle afgegeven trajecten en rapporteert hierover aan het bestuur.

Het SWV VO RUW Loket kent de volgende functies:

Voor scholen:

 • ondersteunen bij het in kaart brengen van de onderwijsbelemmeringen
 • adviseren over extra ondersteuningsmogelijkheden
 • voorbereiden aanvragen van LwOO aanwijzingen en toelaatbaarheidsverklaringen PrO
 • toekennen van tijdelijke arrangementen
 • beoordelen van aanvragen toelaatbaarheid VSO cluster 3 en 4
 • afgeven toelaatbaarheidsverklaringen (TLV)

Voor ouders:

 • adviseren over de ondersteuningsroute van SWV VO RUW

Overig:

 • monitoring van de afgegeven trajecten
 • rapporteren aan het bestuur

Het SWV VO RUW Loket beschikt over externe deskundigen die indien nodig ingezet kunnen worden voor het ondersteunen bij bovenstaande trajecten. Daarnaast beschikt het loket over een budget voor arrangementen.

Voor meer informatie zie SWV VO RUW Loket.

Naar het voortgezet onderwijs

Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom hebben de scholen voor voortgezet (VO) en primair onderwijs (PO) hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken gelden voor leerlingen van basisscholen in de gemeenten Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater die aangemeld worden bij een school voor VO in Woerden, De Ronde Venen en Montfoort. Dit zijn het Kalsbeek College, Minkema College, Futura College, Wellantcollege in Montfoort en het Veenlanden College.

Voor een goede overstap en een goede start is overdracht van gegevens belangrijk. Allereerst zijn gegevens nodig voor plaatsing op een passend niveau. Basisscholen vullen over hun leerlingen een onderwijskundig rapport in (OKR). Hierin staan de toets resultaten en of de leerling extra begeleiding nodig heeft bij leren of welbevinden op school. Het OKR wordt doorgesproken met de ouders en er wordt om akkoord en handtekening gevraagd. Het OKR (papieren versie) met handtekening wordt door de basisschool bewaard.

Basisschool geeft advies
In de overdracht middels het OKR geeft de basisschool het advies voor het vervolgonderwijs. Dit is gebaseerd op de leerprestaties van de leerling gedurende zijn schoolloopbaan. Ook spelen factoren zoals werkhouding, motivatie en ondersteuning een rol. Het advies gaat over het niveau waarop de leerling het best geplaatst kan worden en de laatste jaren functioneert.

Nieuwe regelgeving overgang po-vo
De regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is (m.i.v. schooljaar 2014-2015) veranderd. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van de zorgplicht passend onderwijs.

Meer informatie over het schooladvies, zie:
https://www.centraleeindtoetspo.nl/schoolbesturen-en-directies/voorbereiding/schooladvies/

In onze regio geven basisscholen een enkelvoudig advies. Dat is het advies dat het best past bij de leerling. De basisschool kan de volgende basisschooladviezen voor het voortgezet onderwijs geven:

 • Praktijkonderwijs (PrO)
 • VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg (BL)
 • VMBO BL, met LeerWegOndersteuning (LWoo)
 • VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL)
 • VMBO KL, met LeerWegOndersteuning (LWoo)
 • VMBO Gemengde Leerweg/ Theoretische Leerweg (GL en TL is hetzelfde niveau), wordt alleen op Wellantcollege aangeboden.
 • VMBO Theoretische Leerweg
 • HAVO
 • VWO (inclusief gymnasium)

Belangrijk is dat po- en vo-scholen samen kijken welke schoolsoort het beste bij een leerling past. Als hierover nog twijfel bestaat, dan is het mogelijk om een dubbel advies te geven. Het is goed om in deze gevallen het definitieve selectiemoment nog wat uit te stellen. Dit sluit aan bij de beweging die is ingezet om meer kansen te bieden aan leerlingen en talentontwikkeling te stimuleren.

Aan de aanmelding zijn voorwaarden verbonden:

 • U meldt uw kind aan op een school voor voortgezet onderwijs die de onderwijssoort aanbiedt van het basisschooladvies.
 • U meldt uw kind op een VO school aan.

Plaatsing op VO school
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier committeren de ouders zich tevens aan de schoolregels en aan de gang van zaken, zoals in de voorlichting en in de schoolgids vermeld staat. De VO-school plaatst de leerling op de opleiding van het schooladvies. Als het schooladvies afwijkt van het toetsniveau dan volgt in sommige gevallen overleg tussen de basisschool, ouders en de VO-school. De VO-school besluit over plaatsing in het type brugklas dat past bij het enkelvoudige advies. In de overweging wordt het eventuele advies van de basisschool voor het type brugklas meegenomen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de VO-scholen.
Voor meer informatie over de complete POVO-procedure, zie POVO.

Informatie voor ouders
Informatie voor ouders met leerlingen die extra begeleiding nodig hebben vindt u hier.

Contactpersonen brugklas aanmelding

Kalsbeek College

Locatie Bredius (vmbo)

Angelique Nijman (vmbo bk)
nij@kalsbeek.nl

Lieneke Verlaat
ver@kalsbeek.nl

Rob Wielinga (mavo)

wga@kalsbeek.nl

Locatie Schilderspark (havo/vwo)

Jessica de Bruin
brn@kalsbeek.nl

Veenlanden College

Locatie Mijdrecht

Suzan Ungerer 
ung@hetvlc.nl

Locatie Vinkeveen

Marga Hoohenkerk
hhk@hetvlc.nl

Wellantcollege

Roos Reuver
r.reuver@wellant.nl 

Minkema College

Locatie Steinhagenseweg (vmbo)

Rob Immerzeel
r.immerzeel@minkema.nl

Margriet Blonk-van het Hart
m.blonk-vanhethart@minkema.nl

Locatie Minkemalaan (havo/vwo)

Annet van de Wouw
a.vandeWouw@minkema.nl

Futura College

Ramona de Groot
R.deGroot@futuracollege.nl

Na het voortgezet onderwijs

Na het behalen van het eindexamen kan de leerling overstappen naar het hoger onderwijs:

 • het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool (havo of vwo vereist – ook toegankelijk met mbo niveau 4)
 • het academische onderwijs aan een universiteit (vwo vereist), of naar
 • het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hiervoor is minimaal een vmbo-diploma vereist.

De oud-leerling kan ook gaan werken, mits hij of zij een startkwalificatie heeft en niet meer leerplichtig is.

MBO
Een intake is noodzakelijk om de toekomstige mbo-student goed te adviseren over de juiste opleiding, het juiste niveau en de eventuele extra ondersteuning. Ook bij deze overstap wordt voor leerlingen met extra ondersteuningsvraag een onderwijskundig rapport ingevuld door de leerling/ouders en de oude school. Dit is de basis voor het intakegesprek.

Het spreekt hierbij voor zich dat de mbo-instelling op de hoogte is van de extra ondersteuning die een student in het aanleverend onderwijs heeft gekregen. Daarom is het belangrijk dat mbo-instellingen contact opnemen met de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Deze informatieoverdracht kan de basis zijn voor het gesprek met de student over de extra begeleiding en ondersteuning in het mbo.

De mbo-instelling moet met iedere student een onderwijsovereenkomst afsluiten. Hierin worden ook afspraken opgenomen over extra begeleiding en ondersteuning die de student nodig heeft om zijn opleiding succesvol te volgen.

In Nederland zijn +/- 70 ROC’s (Regionale OpleidingsCentra). Hieronder een selectie van 4 ROC’s in onze regio:

Voor vragen over leerlingen met een extra onderwijsbehoefte neemt u contact op met het Studie & Loopbaancentrum (SLC) van het betreffende ROC.

Medezeggenschap

Docenten, ouders en scholieren kunnen invloed uitoefenen op passend onderwijs binnen een school en op het beleid van een samenwerkingsverband.

Medezeggenschap op school
Elke school (met uitzondering van het Wellantcollege – deze school valt onder de wetgeving voor de ondernemingsraden en kent een ouderraad) heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders, personeel en – in het voortgezet onderwijs – ook leerlingen zitten. De MR denkt actief mee over het beleid van de school. De MR van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.

Medezeggenschap samenwerkingsverband
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders, personeel en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de MR van de scholen, maar, zij hoeven zelf niet in de MR te zitten.

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook wordt de toeleiding naar het voortgezet speciaal onderwijs beschreven en hoe de verdeling van het geld is. Het ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar aangepast. De OPR moet dit plan goedkeuren voor het samenwerkingsverband het naar de Inspectie van het Onderwijs mag sturen.

Begrippenlijst

Arrangement
Een onderwijsprogramma dat past bij de specifieke ondersteuning die de leerling nodig heeft en met behulp van extra middelen (geld) kan worden gerealiseerd. Het SWV VO RUW Loket ondersteunt de school bij het aanvragen van extra ondersteuning en kent deze toe.

Cluster onderwijs
De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters:

 • Cluster 1
  voorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visuele beperking), mogelijk in combinatie met een andere handicap
 • Cluster 2
  speciale onderwijsvoorziening voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taal moeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen
 • Cluster 3
  speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die moeilijk lerend zijn
 • Cluster 4
  speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en kinderen verbonden aan pedologische instituten.

De cluster 3 en 4 scholen nemen deel aan het SWV VO RUW. Met cluster 1 en 2 heeft het samenwerkingsverband afspraken gemaakt.

Onderwijskundig rapport (OKR)
De basisschool geeft een onderwijskundig rapport af over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Dit rapport wordt opgesteld voor de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling naar toe gaat. De ouders van de leerling krijgen een afschrift van het rapport.

Een onderwijskundig rapport wordt niet alleen opgesteld bij het verlaten van de basisschool. Ook bij verandering van school of de overstap naar het speciaal onderwijs wordt een onderwijskundig rapport opgesteld.

Ontwikkelingsperspectief
De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode (bron: Inspectie van het Onderwijs).

Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs.

Op overeenstemming gericht overleg gemeenten (OOGO)
Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.

Trajectvoorzieningen
Trajectvoorzieningen zijn schoolinterne voorzieningen waarin of van waaruit:

 • Leerlingen begeleiding en ondersteuning ontvangen;
 • Docenten worden ondersteund en gecoacht;
 • Samengewerkt wordt met ouders;
 • Expertise wordt ontwikkeld samen met de andere trajectvoorzieningen van SWV VO RUW.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Verklaring die dient als ‘toegangsbewijs’ tot het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.