Introductie

De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. De OPR richt zicht met name op het Ondersteuningsplan, de werkagenda en de uitvoering hiervan. Er zijn concrete afspraken gemaakt met zowel de directeur als het bestuur over de onderwerpen waarbij de OPR voortijdig en na afloop geïnformeerd gaat worden.

OPR- leden

Onderstaande personen hebben zitting in de Ondersteuningsplanraad van SWV VO RUW. De school van uw zoon/ dochter brengt u graag met hen in contact.

Futura College, Woerden
Ramona de Groot, docent
Lenie Manusiwa, ouder

Wellantcollege, Montfoort
Margreet Slot, docent
Mandy Berger, ouder

Kalsbeek College, Woerden
Arjan van Dam, ouder
Natalia Romijn, ouder
Cornella Corba-de Jong, docent

Minkema College, Woerden
Carmen van Bentum, leerling
Diana van Riet, ouder
Marijke Haaksema, OOP
Ingrid de Wit, docent

Veenlanden College, Vinkeveen/ Mijdrecht
Ineke Kannekens-Donkers, OOP
Bertien Tweehuizen, ouder
vacature, leerling/ ouder

OPR verslagen schooljaar 2016-2017, beknopte weergave per vergadering

Vergadering 1
4 oktober 2016
Dit is de eerste OPR onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder, Berto de Waal. Er wordt tijd gestoken in de onderlinge kennismaking en stand van zaken van het SWV.
De OPR stemt unaniem in met het privacyregelement. Een aantal vacatures is nog vacant, waaronder het ouder/leerling-lid van het Futuracollege, het Wellantcollege en het Kalsbeekcollege. Eveneens wordt er nog een docentvertegenwoordiging voor het VeenlandenCollege gezocht. Er wordt afgesproken dat de directeur-bestuurder een rooster van aftreden opstelt.

Vergadering 2
17 januari 2017
Tijdens deze OPR zijn het jaarverslag 2015-2016, de werkagenda tweede fase, de begroting 2017 en de afspraken rondom thuiszitters ter sprake gekomen.
Wat betreft de werkagenda tweede fase directeur-bestuurder een toelichting gegeven op de ontwikkel- en speerpunten, waarbij is aangegeven dat er doelen en een tijdpad gekoppeld moeten worden aan deze werkagenda. De OPR wordt vanaf nu naar inzicht van de directeur-bestuurder iedere vergadering meegenomen op voortgang van de domeinen.
Wat betreft de begroting zijn de leden meegenomen in de financiële stand van zaken in 2017, maar ook richting 2021. De interne trajectvoorzieningen zijn ter sprake gekomen, evenals de beleidsruimte die de directeur-bestuurder heeft voor het invullen van de programma’s.
Het SWV voert veelvuldig overleg rondom thuiszitters en onderzoekt de mogelijkheden tot samenwerking met de Fritz Redlschool en het outreachend team dat naar leerlingen toe gaat om hen weer zo ver te krijgen weer naar school te komen. De eerste casus loopt en wordt gemonitord.

Vergadering 3
21 maart 2017
Voorafgaand aan deze vergadering is ook de laatste OPR-zetel ingevuld, waarmee de OPR op dit moment weer volledig operationeel is (16 zetels ingevuld). De OPR heeft zich tijdens deze vergadering gebogen over de samenwerkingsvormen VO-VSO en de complexiteit in afspraken en uitvoering die dit met zich meebrengt. Het belang van de leerling is hierbij nadrukkelijk naar voren gebracht.
Een aantal leden heeft een terugkoppeling gegeven over een scholingsbijeenkomst OPR die gevolgd is, waarbij enkele relevante documenten zijn meegestuurd. Er wordt verder gekeken naar welke ondersteuning de OPR eventueel kan inzetten. Het kwaliteitshandboek is voor de derde termijn gepasseerd en geeft nogmaals inzicht in de handelingsprocessen van het SWV en de daarbij behorende scholen. Eveneens is er door de directeur-bestuurder een voortgang gegeven op de werkagenda RUW, waarbij de directeur-bestuurder heeft stilgestaan bij het aanscherpen van de processen rondom activiteiten binnen de school en opschaling naar het SWV als blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling de basisondersteuning te boven gaat. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor een sparringsrol van het SWV en de mogelijkheid om een GO te organiseren. De verdere stappen rondom planning en financiën van dit traject moeten nog gezet worden. De directeur-bestuurder houdt de OPR hier van op de hoogte.
Het rooster van aftreden is vastgesteld; wijziging t.b.v. reglement wordt voorgelegd aan bestuur.