Veelgestelde vragen
Mijn kind heeft voortgezet speciaal onderwijs nodig. Hoe verloopt dat proces?

Vanuit het voortgezet onderwijs (VO):
Wanneer een reguliere VO school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van een leerling, kan door de VO school een aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in gang gezet worden. De VO school geeft aan dat zij denken dat voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de best passende plek is.

Over het algemeen vraagt een VO school dan een Groot Overleg aan waarin de ondersteuningsbehoeften worden vastgesteld en bepaald wordt of deze buiten het aanbod van regulier onderwijs vallen. In dat geval wordt voortgezet speciaal onderwijs (VSO) geadviseerd. Dan besluit het samenwerkingsverband dat er een TLV wordt afgegeven. Met deze TLV heeft de leerling recht op onderwijs in het VSO.

Vanuit het primair onderwijs (PO):
Professionals vanuit het basisonderwijs geven het advies ‘voortgezet speciaal onderwijs’ (VSO) af. Hiermee melden ouders hun kind aan bij één van de VSO scholen.

De VSO school vraagt de Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vervolgens aan bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs van de regio waar de leerling woont.

Mijn kind is een leerbare thuiszitter, hoe kan het onderwijs krijgen?

Het onderwijs wordt in principe vanuit de school van inschrijving aangeboden. Er worden afspraken gemaakt rond het te maken werk en de toetsen. Op basis van het Thuiszittersprotocol wordt er een plan van aanpak gemaakt in overleg met Leerplicht en GGD. Daarbij wordt gekeken naar de belastbaarheid van de leerling. Wanneer dit plan onvoldoende tot terugkeer naar school leidt, wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld.

Wie kan mij ondersteunen bij de gesprekken met school en tijdens het Groot Overleg?

Dit kan iemand zijn vanuit de gemeente (bijvoorbeeld een Sociaal makelaar van de gemeente Woerden). Ook kan door ouders een onderwijsconsulent worden geschakeld. Zie hiervoor onderwijsconsulenten.nl.

Wanneer wordt het samenwerkingsverband betrokken bij de ondersteuning?

Wanneer een school advies nodig heeft ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen kan zij hulp inroepen van het samenwerkingsverband. Dan zijn er twee overlegvormen mogelijk.

a) Het Groot Overleg (G.O.):
vindt plaats om te bepalen hoe de ondersteuning voor leerlingen aangevuld moet worden. Uitkomst van een Groot Overleg kan zijn:

 • extra ondersteuning op de huidige VO school
 • plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een (tijdelijke) tussenvoorziening.

Wie zitten er bij een Groot Overleg?
Standaard zijn de professionals van het RUW Loket aanwezig. Deze zijn: de coördinator van het RUW Loket, een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk adviseur passend onderwijs. Daarnaast geeft de zorgcoördinator aan welke andere partijen bij het overleg uitgenodigd moeten worden. Leerling en ouders worden altijd uitgenodigd voor het Groot Overleg.

b) Het Loket overleg:
kent tijdelijke arrangementen toe en coördineert de toelating tot het speciaal onderwijs.

Hoe is de medezeggenschap voor ouders georganiseerd in het samenwerkingsverband?

Ieder samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad, de medezeggenschapsraad voor het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast welke afspraken de scholen met elkaar maken om te zorgen dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.

Samenstelling ondersteuningsplanraad: ouders (leerlingen) en personeel van aangesloten scholen.

Voor meer informatie zie menu: OPR.

Staat uw vraag er niet tussen? Mail deze dan naar info@swvvo-ruw.nl.

Begrippenlijst

Arrangement
Een onderwijsprogramma dat past bij de specifieke ondersteuning die de leerling nodig heeft en met behulp van extra middelen (geld) kan worden gerealiseerd. Het SWV VO RUW Loket ondersteunt de school bij het aanvragen van extra ondersteuning en kent deze toe.

Cluster onderwijs
De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters:

 • Cluster 1
  voorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visuele beperking), mogelijk in combinatie met een andere handicap
 • Cluster 2
  speciale onderwijsvoorziening voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taal moeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen
 • Cluster 3
  speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die moeilijk lerend zijn
 • Cluster 4
  speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en kinderen verbonden aan pedologische instituten.

De cluster 3 en 4 scholen nemen deel aan het SWV VO SWV VO RUW. Met cluster 1 en 2 heeft het samenwerkingsverband afspraken gemaakt.

Onderwijskundig rapport (OKR)
De basisschool geeft een onderwijskundig rapport af over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Dit rapport wordt opgesteld voor de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling naar toe gaat. De ouders van de leerling krijgen een afschrift van het rapport.

Een onderwijskundig rapport wordt niet alleen opgesteld bij het verlaten van de basisschool. Ook bij verandering van school of de overstap naar het speciaal onderwijs wordt een onderwijskundig rapport opgesteld.

Ontwikkelingsperspectief
De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode (bron: Inspectie van het Onderwijs).

Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs.

Op overeenstemming gericht overleg gemeenten (OOGO)
Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.

Trajectvoorzieningen
Trajectvoorzieningen zijn schoolinterne voorzieningen waarin of van waaruit:

 • Leerlingen begeleiding en ondersteuning ontvangen;
 • Docenten worden ondersteund en gecoacht;
 • Samengewerkt wordt met ouders;
 • Expertise wordt ontwikkeld samen met de andere trajectvoorzieningen van SWV VO RUW.

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Verklaring die dient als ‘toegangsbewijs’ tot het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.