SWVVO-RUW?

RUW: Wanneer krijgt u met ons te maken?

Uw kind volgt of gaat onderwijs volgen op een middelbare school in de regio Utrecht West. Sommige kinderen hebben naast het dagelijkse onderwijs en de begeleiding die de school biedt, net iets meer zorg nodig. In Utrecht West werken het Kalsbeek College te Woerden (locaties Schilderpark en Bredius), het Minkema College te Woerden (locatie Steinhagenseweg en Minkemalaan), het Futura College te Woerden , het Veenlanden College te Mijdrecht en Vinkeveen en het Wellantcollege te Montfoort samen om die extra zorg op alle scholen mogelijk te maken. Zij maken deel uit van het samenwerkingsverband RUW (Regio Utrecht West).

Wie zijn wij?

De scholen van RUW garanderen voor iedere leerling een passende plek. Hierbij streven we ernaar om onderwijs zo dicht mogelijk bij huis aan te bieden. Dit lukt omdat wij de docent zien als de belangrijkste spil in het onderwijs. Daarom wordt geld vrij gemaakt om hen, nog meer dan we nu al doen, te steunen in het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften. De docent krijgt hierdoor – samen met de leerling – vaak veel voor elkaar, ‘gewoon’ in de klas.

In de basis als het kan
De scholen van RUW zijn in staat om veel extra ondersteuning op hun scholen zelf aan te bieden, dit noemen we de basisondersteuning. Omdat deze basis sterk is, kunnen veel leerlingen op hun eigen plek blijven, dichtbij huis en bij hun vrienden en vriendinnen. Dat is, als het kan, de prettigste manier van onderwijs volgen. De komende jaren wordt de basisondersteuning daarom ook verder ontwikkeld: we investeren niet alleen in onze docenten maar zorgen er ook voor dat de ondersteuning flexibeler wordt en dat de jeugdhulpverlening dichter op de scholen wordt georganiseerd.

Speciaal als het moet
Mocht de ondersteuning op de scholen binnen het samenwerkingsverband ontoereikend zijn, dan kan een leerling worden geplaatst op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Op een school waarvan we verwachten dat kan worden voldaan aan de specifieke ondersteuning die nodig is. Dit is dan een (mogelijk tijdelijke) passende plek. Omdat een snelle overgang in het belang van de leerling is, hebben we de samenwerking met VSO scholen in de omgeving versterkt.

Wat doen wij?

De ondersteuning vanuit het loket is gebaseerd op methoden die succesvol blijken voor het verbeteren van leeropbrengsten en welbevinden van leerlingen op scholen.
Dit betekent dat de eisen worden aangepast wanneer een leerling dreigt vast te lopen, waarna – dikwijls met meerdere partijen – gewerkt wordt aan een reëel perspectief.

In de laatste fase wordt de ondersteuning weer afgebouwd naar het niveau van uit- of doorstroom.

svo-ruw_infographic-ruwpagina

Trajectvoorzieningen
De trajectvoorzieningen van de scholen van RUW maken onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur van de scholen. Leerlingen die al dan niet tijdelijk ondersteuning nodig hebben, ontvangen die vanuit de trajectvoorziening. Ook worden vanuit de trajectvoorziening docenten begeleid in het omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeftes. Ouders worden nadrukkelijk gezien als partner. Zij worden op tijd betrokken indien leerlingen extra ondersteuningsbehoeftes nodig hebben.

Ouders worden natuurlijk gezien als partner. Zij worden op tijd betrokken indien leerlingen extra ondersteuning nodig hebben al dan niet vanuit de trajectvoorziening. Trajectvoorzieningen zijn onderdeel van de basisondersteuning, maar kunnen op iedere school een andere invulling krijgen, passend bij de ondersteuningsstructuur van de school. De school verantwoordt zich over de inzet van de middelen voor de trajectvoorziening. De monitoring van de trajectvoorzieningen leidt tot een gezamenlijke ontwikkelagenda.

Medewerkers
245 227 227 264 243 image002
dhr. B. de Waal
directeur-bestuurder
mw. drs. N.
Spijkstra

coördinator
RUW Loket
mw. M.W.
van
Dolder
secretaresse
mw. M.van
Rhede, MSc.

adviseur VSO
RUW Loket
mw. H. Sieber
beleidsadviseur
dhr. T. van den Berg
coördinator POVO