Het RUW loket

Het RUW Loket van het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West is een belangrijk orgaan van het Samenwerkingsverband. Het loket vervult een adviesrol naar scholen, kent tijdelijke arrangementen toe en coördineert de toelating tot het speciaal onderwijs.

Werkwijze
Het RUW Loket is toegankelijk voor zorgcoördinatoren of hiertoe gemandateerde functionarissen van aangesloten of belanghebbende scholen. Zij kunnen advies vragen of een aanvraag indienen voor een leerling.

Aanmelding
Aanmelding verloopt via Onderwijs Transparant middels een concept arrangementsaanvraag waarvoor de coördinator van het RUW Loket ter inzage wordt uitgenodigd.

De aanmelder krijgt binnen 2 werkdagen reactie over wat de vervolgstappen naar aanleiding van zijn vraag van de coördinator van Het RUW Loket. Over (aan)vragen van scholen heeft de coördinator van Het RUW Loket geregeld overleg met de directeur van het samenwerkingsverband. Een reactie kan zijn dat er een Groot Overleg nodig is.

svo-ruw_infographic-ruwpagina

figuur 2

Groot overleg

Het Groot Overleg is een overleg van Het RUW Loket waarin een traject wordt vormgegeven voor leerlingen, waarvan de ondersteuningsbehoeften de basisondersteuning van de school lijken te overstijgen. Binnen twee weken na het eerste contact is duidelijk wanneer het Groot Overleg plaatsvindt. Is bespreking in het Groot Overleg nodig dan bepaalt de zorgcoördinator van de school wie er uitgenodigd dienen te worden. De expert gedragsproblematiek van het samenwerkingsverband neemt altijd deel.

Er zijn verschillende soorten Groot Overleggen:

1. Groot Overleg vanuit 1 van de scholen van SWV VO RUW
Doelen van dit overleg kunnen zijn:

  • extra ondersteuning op de huidige VO-school,
  • extra ondersteuningsmogelijkheden of plaatsing op een andere regulier VO-school
  • of plaatsing op het VSO of een (tijdelijke) tussenvoorziening.

De zorgcoördinator geeft aan welke partijen bij het overleg uitgenodigd moeten worden. Het uitnodigen is de verantwoordelijkheid van de school. Leerling en ouders worden standaard uitgenodigd voor het Groot Overleg. Eveneens worden er afspraken over regievoering gemaakt. Het uitgangspunt daarbij is dat de school zoveel mogelijk de regie behoudt. Het Groot Overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Tijdens de bespreking wordt een bindend advies gegeven over ondersteuning.

De doorstroom van leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO) naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of een tussenvoorziening verloopt altijd via een Groot Overleg van Het RUW Loket.

De doorstroom van leerlingen vanuit het SBO naar het VO verloopt indien nodig via een Groot Overleg.

2. Groot Overleg vanuit het VSO, SO, vanuit een tussenvoorziening (zoals het OPDC Utrecht (Utrechtse School) of ISK)
De doorstroom van leerlingen vanuit het VSO, SO, vanuit een tussenvoorziening (zoals de Utrechtse School) of Internationale Schakelklas (ISK Ithaka) verloopt altijd via een Groot Overleg van Het RUW Loket. De regie is dan in handen van de aanmeldende VSO-school of tussenvoorziening en de coördinator van Het RUW Loket. De werkwijze is verder identiek.

Wat gebeurt er in het Groot Overleg?
Het Groot Overleg wordt gestart met de ambities van de leerling c.q. ouders. Op basis van het werkmodel (figuur 2) en met behulp van oplossings- en handelingsgerichte strategieën worden afspraken gemaakt die leiden tot een herijkt ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Tijdens het overleg worden afspraken gemaakt waarbij aangegeven wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Na een aantal weken en zo vaak als nodig volgt een nieuw Groot Overleg waarin de afspraken worden geëvalueerd net zo lang totdat passend onderwijs is gerealiseerd.

Wanneer vindt een Groot Overleg plaats?
Groot Overleggen vinden twee wekelijks plaats op donderdag van 10:00 tot 17:30 en duren 45 minuten per leerling (nieuwe casus), en 30 minuten voor een evaluatie. Deze vinden plaats op het Samenwerkingsverband VO RUW. De administratieve kracht van Het RUW Loket ziet toe op de planning. Zij draagt ook zorg voor de verslaglegging (conclusies en afspraken).

Ontwikkelperspectiefplan

Mocht besloten worden tot een Groot Overleg (GO) dan dient de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) aan te leveren. Het OPP is een middel om te inventariseren wat een leerling nodig heeft en welke interventies er zijn ingezet om ervoor te zorgen dat de schoolloopbaan succesvol wordt doorlopen. Het bestaat uit twee delen.

Deel 1: Overzicht en analyse
Dit deel is bedoeld om een beeld te krijgen van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Het is een inventarisatie van de leerling, de school en de thuissituatie. De informatie is onderverdeeld in stimulerende en belemmerende factoren, zodat op basis hiervan kan worden beschreven welke ondersteuningsbehoefte nodig is (de derde kolom).

Deel 2: Handelingsdeel
In het handelingsdeel staat wat de beginsituatie is, aan welke doelen gewerkt wordt, hoe en door wie dit gaat gebeuren en wanneer dit geëvalueerd gaat worden.

Op 7 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief pas kan worden vastgesteld nadat overeenstemming met de ouders is bereikt. De bepaling treedt per 1 augustus 2017 in werking. De bepaling is van toepassing zowel bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief als bij de bijstelling ervan.